Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  

Liepājas internātpamatskola, Liepājas pašvaldībai 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa: 5.–9. klases vispārizglītojošo programmu skolēni

Projektā sniegtais atbalsts: Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

Kompensācija par: sabiedriskā transporta biļetēm (starpnovadu); naktsmītnēm; speciālo transportu.

Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi  

Kontaktinformācija novadā: Inta Budriķe: inta.budrike@liepaja.edu.lv, 29123060, 63489142

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā: Tālr.: 28684847,
E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu: https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/